Ha ez nem lett volna egy spirituális harc, amiben az ellenérdekű felek fő fegyvere a nyomorban tartásom, fel sem merülnének az etikai kérdések a pénzzel kapcsolatban. A pénz egy érdekes dolog, ami nem csak a szabadság jelképe, hanem a szabadság korlátozásának eszköze is lehet. Mivel ebben a világban minden pénzbe kerül, nehéz helyzetben van az, aki úgy végez feladatot, hogy ne essen bele olyan etikai csapdába, ami sűrűn érheti őt. Az ilyen csapdába esés azzal a veszéllyel jár, hogy egyrészről ha megkérdőjeleződik valakinek a tisztessége, elveszíti tekintélyét, másrészről az ellenérdekű felek befolyása alá kerül.

Az égi beavatkozók (nevezzük most így őket) végső célja egy olyan világ létrehozása a Földön, amiben nincs jelen a pénz, sem a szabadság és ezt értsétek úgy, hogy bárhova menni akartok, ahhoz engedély kell. Az idegen megszállás már elérte a 80%-ot politikai-gazdasági értelemben a fejlett országokban, ám tervük végrehajtásában lassan haladnak. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy nekik van idejük, a másik a rövid emberi élettartam, ugyanis az új generációk lépésről lépésre születnek bele a változásokba. Az én tudati visszatérésem azonban alapvető változásokat hoz, ugyanis teljesen másképp képzeljük el a Földi Menny fogalmát. Ők a saját világukat hoznák el ide, én ezt a világot szeretném megfeleltetni az új rezgésszintnek.

Az általam létrehozott Multiplex Vetítésben már nem kell harcolni a világért, hanem mindenki az általa kiérdemelt és a minőségének megfelelő valóságcsomóba kerül. A valóságcsomók az azonos szándékú és jövőképű emberek világainak közös csatornája, mely szintekből áll, ahol mindenkinek meg van a maga helye. Ezen a helyen mindenki rendelkezik egy saját világgal, ahol csak ő van és egy közös valósággal, ami megfelel a társas kapcsolatainak és a szociális környezetének. A visszatérésemmel megkezdődik azoknak a műveleteimnek az élesítései, amiken az elmúlt 20 évben dolgoztam. Ezek egyike a tudatok utaztatása a fent említett valóságcsomókba.

Ha ez egyszerre történne, az olyan káoszt és összeomlást eredményezne, ami nem cél a Fejlett Föld felé vezető úton. Ezért az emberi tudatok fokozatosan kerülnek át az új pozícióikba ebből a túlzsúfolt és harcokban megtépázott világból. Az utaztatás álomban történik, amiből senki nem vesz észre semmit és az egyik reggel ébred a saját világában a kiérdemelt környezetében. Ezzel végbemegy az a tudatrendezés, ami eddig megoldhatatlan feladatnak tűnt és rendkívül rossz megoldások is születtek rá. Az én megoldásom viszont olyan, aminek végpontján mindenki a számára megfelelő valóságba kerül a hasonlóak közé.

Felmerülhetnek olyan kérdések, amikre igyekszem lent kielégítő válaszokat adni. Itt csak azokkal foglalkozom, amik szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Az alapvető emberi értékek alapján 5 egymástól elkülönült zóna alakult ki, amikből háromban az utazásig még lehetséges az átlépés. Ezt nem én állapítom meg, hanem egy általam elkészített objektív paramétermátrix, amibe nekem sincs beleszólásom. Követi azt az elvet, hogy ez admin joghoz kötött és a játékszintről nem adományozható, se nem átruházható. A tudatrendezésnek nem célja az, hogy már a kezdetektől eltérüljön az által, hogy méltatlan tudatok fertőzzék meg a valóságcsomókat.

Mindenki súlya, tettei és szerepe szerint ítéltetik pro és kontra. Vannak olyan emberek, akik ezek alapján már nem jogosultak az átlépésekre, ők kerülnek abba a két zónába, ahonnan nincs átjárás. Ebből az egyik olyan, amiből energia formában kerülnek vissza a Forrásba (pl. bestialitás, különös kegyetlenség), a másikat még elismeri az ÉlményPark tudathálózaton futó holo operációs rendszer alsó világnak. A maradék három zónába meg át lehet jutni és ki is lehet azokból esni olyan tettekkel és szerepekkel, amik feljogosíthatják az adott embert erre. Az úgynevezett Segítők már megkezdték a menekülést, amiből arra következtetek, hogy még nem esett nekik le, hogy ez a rendezés nem áll meg a Földön.

A tudati utazások véletlenszerűen történnek a Rendező Elv figyelembevételével. Mivel a rendszer tisztességes, senkinek sem szabad problémát okoznia az, hogy mikor indul és milyen világba érkezik. Ám van egy olyan jellemzője, hogy alkalmazkodik az aktuális környezetekhez. Ebben a környezetben a bevett gyakorlat az, hogy pénzzel minden megoldható, ami egyrészről nem teljesen igaz, másrészről azonban ad némi mozgásteret azok számára, akik úgy gondolnák, itt lenne az ideje egy kedvezőbb zónába lépni. Ehhez olyan súly, tett, szerep szükséges, ami javít az egyenlegeken. Értem ez alatt a bolygó problémáinak megoldásában (jelenleg is dolgozom egy olyan weboldalon, ami ezeket nevesíti) játszott új szerepek felvétele, amiben ez után a súlyt a tettek határozzák meg. Itt például lehet csak pénzzel beszállni és olyan szervezeteket finanszírozni, amik mondjuk a tengerek megtisztításán vagy az űrszemét eltávolításán dolgoznak, ám van egy kikötés, önzetlennek kell lennie.

Amit nálam lehet megtenni az, hogy időt lehet venni. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos időre az illető kikerül a véletlenszerűségből és van ideje javítani egyenlegén. Ez az idő sok tényezőtől függ, ami bizonyos mértékben kifejezi az illető szándékainak komolyságát is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy alapvetően holoprogramozó vagyok, azaz ez a folyamat is automatikus.

If this had not been a spiritual battle, in which the main weapon of the opposing parties was to keep me in poverty, the ethical questions about money would not even arise. Money is an interesting thing, not only as a symbol of freedom, but also as a means of restricting freedom. Since everything in this world costs money, it is difficult for anyone who does a job without falling into the ethical trap that can often befall them. The risk of falling into such a trap is, on the one hand, to lose authority if one's integrity is called into question and, on the other hand, to fall under the influence of opposing parties.

The ultimate goal of the celestial interlopers (let's call them that for now) is to create a world on Earth without money or freedom, and that means you need permission to go anywhere you want. Alien occupation has already reached 80% politico-economically in developed countries, but they are slow in implementing their plan. There are two reasons for this. One is that they have time, and the other is the short human lifetime, as new generations are born into change step by step. My return of consciousness, however, brings fundamental changes, because we have a completely different concept of Heaven on Earth. They would bring their own world here, I would like to bring this world to the new vibrational level.

In the Multiplex Projection I have created, there is no longer a fight for the world, but everyone is placed in the cluster of reality they deserve and the quality they deserve. Reality nodes are a common conduit of worlds of people with the same intentions and vision, made up of levels where everyone has their place. In this place, each person has a world of their own, where they are alone, and a shared reality that corresponds to their social relationships and social environment. My return marks the beginning of the sharpening of the operations I have been working on for the last 20 years. One of these is the travel of consciousness into the aforementioned reality nodes.

If this were to happen all at once, it would result in chaos and collapse, which is not a goal on the road to an Advanced Earth. Therefore, human consciousnesses are gradually being shifted to their new positions from this overcrowded and battle-torn world. The journey takes place in a dream, of which no one is aware, and one awakens in the morning in one's own world in one's earned environment. In this way, a sorting of consciousness takes place, which until now has seemed an insurmountable task and has been met with extremely poor solutions. My solution, however, is one that at its end point brings everyone into their own reality among their peers.

Questions may arise, and I will try to provide satisfactory answers below. Here I will only address those that are closely related to this topic. On the basis of basic human values, 5 distinct zones have been identified, three of which can be crossed before the journey. This is not determined by me, but by an objective parameter matrix that I have drawn up and in which I have no say. It follows the principle that it is tied to admin rights and cannot be donated or transferred from game level. It is not the purpose of the mind-set to be diverted from the start by allowing unworthy consciousnesses to infect the reality nodes.

Everyone is judged pro and con according to their weight, actions and role. Some people are no longer eligible for crossings on this basis, they are placed in one of the two zones from which there is no crossing. One of these is one from which they are returned to the Source in the form of energy (e.g. bestiality, particular cruelty), the other is still recognised as a lower world by the holo operating system running on the ÉlményPark's consciousness network. And the remaining three zones can be passed into and out of by actions and roles that may entitle a person to do so. The so called Helpers have already begun to escape, which leads me to conclude that it has not yet dawned on them that this settlement does not stop on Earth.

Consciousness journeys are random, taking into account the Directing Principle. Because the system is fair, no one should have a problem with when they start and what world they arrive in. But it does have the characteristic of adapting to the current environment. In this environment, it is common practice that money can do everything, which is not entirely true, but it does give some room for manoeuvre to those who think it is time to move to a more favourable zone. This requires weight, action, a role that improves the balance. By this I mean taking on new roles in solving the problems of the planet (I am currently working on a website that names them), where the weight is then determined by the actions. Here, for example, you can just put money in and fund organisations that are working on, say, cleaning up the seas or removing space debris, but there is a caveat, it has to be altruistic.

What can be done in my case is to buy time. This means that for a certain period of time, the person is out of randomness and has time to improve their balance. This time depends on many factors, which to some extent also reflect the seriousness of the person's intentions. Please note that I am basically a holoprogrammer, which means that this process is also automatic.

 Kérdések | Questions


- Mi van akkor, ha én ezt nem veszem komolyan vagy figyelmen kívül hagyom?
- Semmi. Nekem mindegy.

- Ha a tudatom álomban utazik, mi történik a testemmel?
- Nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatod. Ez azt jelenti, hogy a tudatod vetíti maga köré a világot.
- Akkor a testem innen eltűnik?
- Nem feltétlenül, ugyanis előfordulhat, hogy mint vetített hologram itt marad és részt vesz a bolygó működtetésében.
- Ez nekem jó vagy rossz?
- Mivel ez a világ magasabb rezgésszintre megy, annyiban lehet jó, ha alvás közben a tudatod mondjuk jutalomból bizonyos időt itt tölthet. De erre ott nem fogsz emlékezni, hacsak nem úgy, hogy emlékszel egy-egy álmodra.

- Mi ez a Multiplex Vetítés?
- Az emberi tudat új felépítése.

- Ha utalok erre a bankszámlára, mi történik?
- Rendelkezni fogok egy információval, amivel élesedik az, amivel a véletlenszerűségből a védett zónába kerülsz annak megszűnéséig. Ha elkezded önmagad érdemi fejlesztését, ami megjelenik a környezeti vetítésedben, azzal automatikusan tudod a határidődet tovább tolni. Ha semmit sem teszel a világért, sem önmagadért és változatlanul folytatod, ahogy addig éltél, talán tudsz további időt venni, talán nem.
- Mi van akkor, ha olyan utal, akinek már nincs lehetősége az átlépésre?
- Elméletileg nem tud nekem utalni akkor sem, ha akar. Ha ilyesmi mégis megtörténne, kap egy jópontot, ami az érkezése után jól jöhet.

- Elkerülhetem ezt az utalást?
- Igen, kezdj el tenni a világért.
- Mit?
- Hallgass a megérzéseidre.

- Mit jelent az pontosan, hogy 'mindenki a számára megfelelő valóságba kerül'?
- A jelen egyik problémája egy olyan anomália, amiben rengeteg olyan tudat jutott be a modern világba, akik még nem értek meg rá. De azt is jelenti, hogy vannak olyanok, akiket egyáltalán nem zavart az, hogy ezek kezébe került sok helyen a hatalom.
- Mondasz egy példát rá?
- Tételezzük fel, hogy valakik megszerzik a politikai hatalmat és egy feudális világot kezdenek építeni, ami sokakat annyira nem zavar, hogy asszisztálnak hozzá, sőt, előnyöket is szereznek maguknak. Ezek az emberek ne lepődjenek meg, ha a középkorban ébrednek. Mondjuk úgy, hogy évfolyamot ismételnek.
- Azért kicsit erős lenne azt feltételezni, hogy nem fognak meglepődni.
- Nem fognak, mert erre a világra nem fognak emlékezni.

- Ha elkezdek tenni a világért, kell neked fizetnem?
- Ha azonnal elkezdesz tenni a világért, akkor nincs szükséged plusz időre.
"What if I don't take it seriously or ignore it?"
"Nothing. It doesn't matter to me."

"If my mind is travelling in a dream, what happens to my body?"
"You are not where your body is, your body is where your consciousness is. This means that your consciousness projects the world around you."
"So my body disappears from here?"
"Not necessarily, because it may remain here as a projected hologram and participate in the functioning of the planet."
"Is that good or bad for me?"
"Since this world is going to a higher vibrational level, it may be good in so far as your consciousness can spend some time here as a reward while you sleep. But you won't remember that there, unless you remember a dream."

"What is Multiplex Projection?"
"A new construction of human consciousness."

"If I transfer to this bank account, what happens?"
"I will be provided with information that will sharpen the edge that will take you from randomness to the protected zone until it expires. If you start making meaningful improvements to yourself that show up in your environmental projection, you can automatically push your deadline further. If you do nothing for the world or for yourself and continue unchanged as you have been living, you may or may not be able to buy more time."
"What if it refers to someone who no longer has the opportunity to cross over?"
"Theoretically, he/she cannot transfer me even if he/she wants to. If such a thing does happen, you get a good point, which may come in handy after you arrive."

"Can I avoid this payment?"
"Yes, start doing something for the world."
"Do what?"
"Listen to your intuition."

"What exactly does it mean to 'put everyone in the reality that suits them'?"
"One of the problems of the present is an anomaly in which many minds have entered the modern world that have not yet grasped it. But it also means that there are those who are not at all bothered by the fact that they have taken power in many places."
"Can you give me an example?"
"Suppose someone gets political power and starts to build a feudal world, which many people are not so bothered about that they assist and even benefit from. These people should not be surprised if they wake up in the Middle Ages. Let's say they are repeating a grade."
"It's a bit strong to assume that they won't be surprised."
"They will not, because this world will not be remembered."

"If I start doing something for the world, do I have to pay you?"
"If you start doing something for the world right away, you don't need extra time."
Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background